Tüzük

ÇALIŞMA İLKELERİ

1.1- Aşağıda amaç ve faaliyetleri belirtilmiş olan topluluk siyasi konularla uğraşmaz, çalışma ve toplantılarda hiçbir şekilde amaç dışı konularla, kişisel çıkarlar görüşülemez.

1.2- Capoeira Topluluğu, üyelerinin serbest zamanlarının sosyal, kültürel, eğitsel, sportif etkinliklerle değerlendirmesini ve  kendini geliştirmesini esas alır.

1.3- Capoeira Topluluğu, Ege Üniversitesinin akademik, etik değerlerine, vizyon ve misyonuna ters düşecek  etkinliklerde bulunamaz.

1.4- Capoeira Topluluğu, üniversite tarafından sağlanan olanaklardan üyelerinin eşit ve düzenli bir şekilde yararlanabilmelerini sağlar.

ÜYELİK

2.1- Ege Üniversitesi’nde okuyan tüm öğrenciler topluluğa üye olabilir. Üyeler, topluluk tüzük ve yönetmelik ilkelerine bağlı kalma şartlarını kabul eder.

2.2- Topluluğa üyelik, üyelik başvuru formunun doldurulması ve topluluk yönetim kurulunun daha önce belirlemiş olduğu, üyelik ücretinin ödenmesi ile başlar. Üyelik Ücreti Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın belirleyeceği miktarı geçemez.

2.3- Üye; yönetmelik ve tüzük ilkelerine bağlı kalmak, görev üstlenmek, araştırmalarda ve çalışmalarda etkin görev almakla yükümlüdür.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

3.1- Her üyenin, kendi isteği ile üyelikten çıkma hakkı vardır, ayrılma isteği Yönetim Kuruluna yazılı olarak iletilir, Yönetim Kurulunun vereceği kararla da üyelik düşer.

3.2- Üyenin, topluluk üyeliğinden çıkarılması yönetim kuruluna gelen teklifin ( yazılı ya da sözlü teklif olacağı belirtilebilir), kurulca görüşülüp karara bağlanmasıyla olur. Üyeler aşağıda belirtilen durumlarda üyelikten çıkarılabilir:

 • Oluşturulacak komisyonun yapacağı soruşturma neticesinde tüzüğe aykırı hareket ettiği ve topluluğa zarar verici faaliyetlerde bulunduğu saptanan üyeler,
 • Üyelik formunda yanıltıcı beyanda bulunanlar,
 • Topluluk tüzük veya iç yönetmeliklere göre verilen görevleri kasıtlı olarak yerine getirmeyenler ve topluluk araç, gereç ve malzemelerine zarar verenler,
 • Olağan Genel Kurul veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak iki defadan fazla katılmayanlar,
 • Yönetim Kurulu, topluluk amaç ve ilkeleriyle ters düşen üyeleri, üyelikten çıkarabilir. Karar, Yönetim Kurulunun oy çoğunluğuyla verilir.
 • Üyelikten çıkarılanların Genel Kurulda itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan kişilerin topluluğa üyeliği Yönetim Kurulunun alacağı karara bağlıdır. İki kez üyelikten çıkarılan bir daha üye olamaz.

YÖNETİM KURULU

Topluluğun  yetkili organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

 • Yönetim Kurulu, 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur (İşlerin yoğunluğuna göre bu sayı arttırılabilir).
 • Yönetim Kurulu üyeleri, topluluğun asil üyeleri arasından, Genel Kurulda seçilir.
 • Yönetim kurulu her öğretim yılı sonunda göreve gelir ve bir yıl süre ile görev yapar
  ( Aynı Yönetim Kurulu tekrar seçilebilir).
 • Yönetim Kurulu adayları, adaylıklarını Genel Kurulda, Divan seçimi yapıldıktan sonra, Divana yazılı olarak bildirir. Seçim, açık oylama ile gerçekleştirilir (katılan üyelerin 1/3’nün talep etmesi halinde gizli oylama da yapılabilir.) .

 YÖNETİM KURULUNUN YETKİ, GÖREV VE SORUMLUKLARI

 • Yönetim Kurulu, faaliyet programını gerçekleştirmek ve kulübün amaçlarına ulaşmak için her türlü karar yetkisine sahiptir.
 • Yönetim kurulu, öğrenim dönemi içinde en az ayda bir defa toplanır. Gerektiğinde Başkanın çağrısıyla veya Yönetim Kurulu üyelerinin %51’inin çağrısıyla olağanüstü toplanır.
 • Toplantılara katılmak zorunludur. Mazeretsiz olarak üç defadan fazla katılmayan üye ihraç edilir.
 • Tüzük ve yönetmenliklerin hazırlanması ve değişiklik önerilerinin düzenlemesi yönünde çalışmalar yapar, Genel Kurulun  onayına sunar.
 • Topluluğun çalışmaları, her öğretim döneminin başında, bir önceki dönem sonunda seçilen yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile başlatılır. Tüzükte belirlenen kurallar çerçevesinde yeni çalışma grupları oluşturulabilir.
 • S.K.S. Daire Başkanlığı onayı ile resmi veya resmi olmayan kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapar.
 • Topluluk faaliyet alanlarına göre sosyal, kültürel, sportif vb. aktiviteler düzenleme kararı alır.
 • Topluluğun ihtiyaçlarını, malzeme alımını ve finansal konularını belirler; ilgili birim ve kişilere harcamaları belirtir, bilgi verir.
 • Yönetim Kurulu, topluluk üyeliği başvurularını inceler ve üyeliği kabul eder.
 • Genel kurulda alınan kararları, üyelere ve gerekli yerlere duyurur ve uygular.
 • Eğitmen, yönetim kurulu tarafından yapılan oylamada oy çoğunluğu ile seçilir.